ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ)เพื่อการค้า)
  รายละเอียด :

 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้รับแจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 กำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม และให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย และศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ต้องมีการแจ้งต่อนายทะเบียน ตลอดจนผู้ใดที่ประสงค์ทำการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลสองแพรกทราบ รายละเอียดดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน