ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลงานจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสองแพรก
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทประปา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอถังจ่ายน้ำแบบแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ และต่อประสานท่อเข้าสู่ระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 514,900 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง คือ 514,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และในวันยื่นซองผู้เสนอราคาต้องมอบหลักประกันซองจำนวนเงิน 25,700 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 2.ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก 5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลการจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลการ จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 6. เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสองแพรก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับตำบลอำเภอชัยบุรี ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,200 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ WWW.Songprak.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-367218 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ที่เคยซื้อเอกสารการประมูลโครงการดังกล่าวแล้วสามารถขอรับเอกสารการประมูลตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 (นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน