ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
10 ก.พ. 2565
2 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
543
29 ก.ย. 2564
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
29 ก.ย. 2564
4 สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
544
17 ก.ย. 2564
5 สมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
539
17 ก.ย. 2564
6 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
551
17 ก.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง ส.ค.-ก.ย. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
25 ส.ค. 2564
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
30 ก.ค. 2564
9 การลา การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
551
23 ก.ค. 2564
10 เส้นทางความก้าวหน้า
579
23 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18