หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 เม.ย. 2565
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 เม.ย. 2565
3 ประกาศ ก.ถ. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 เม.ย. 2565
4 ประกาศ ก.ถ. กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 เม.ย. 2565
5 ประกาศ ก.ถ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 เม.ย. 2565
6 ประกาศ ก.ถ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 เม.ย. 2565
7 ประกาศ ก มาตรฐานทั่วไปกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 เม.ย. 2565
8 ประกาศ ก.ถ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 เม.ย. 2565
9 ประกาศ ก.ถ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 เม.ย. 2565
10 ประกาศ ก อบต หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5