ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
26 มิ.ย. 2551
392 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2551 - 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
619
24 มิ.ย. 2551
393 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
24 มิ.ย. 2551
394 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
11 มิ.ย. 2551
395 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
24 เม.ย. 2551
396 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
4530
06 ธ.ค. 2550
397 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
7402
06 ธ.ค. 2550
398 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
641
10 ต.ค. 2550
399 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5251 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
27 ก.ย. 2550
400 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ อบต.สองแพรก (2551-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
659
29 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41