ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
26 พ.ค. 2557
222 กำหนดสมัยประชุมปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
13 ก.พ. 2557
223 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการกประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
13 ก.พ. 2557
224 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
13 ก.พ. 2557
225 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
1172
12 ก.พ. 2557
226 เรียกสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 สมัยสามัญสมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
27 ม.ค. 2557
227 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
06 ม.ค. 2557
228 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2558
1190
20 ธ.ค. 2556
229 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
20 ธ.ค. 2556
230 ประกาศกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
02 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42